Akceptacja/odrzucenie faktury

Akceptacja faktury

W celu akceptacji dokumentu należy wybrać przycisk wskazany poniżej

Potwierdzamy komunikat

System zmieni kolor pola z załącznikiem na zielony (akceptacja).

Dokument podpisujemy podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem przycisku .

Dokumenty można zaakceptować oraz podpisać pojedynczo bądź kilka jednocześnie. 

W tym celu należy przejść do folderu Do podpisu i po zapoznaniu się z dokumentami, oznaczyć dokumenty/koszulki, które mają zostać łącznie zaakceptowane (należy zaznaczyć puste kratki przy nazwie dokumentu). Po ich oznaczeniu pojawi się przycisk akceptacji wszystkich zaznaczonych dokumentów oraz przycisk podpisania wszystkich zaznaczonych dokumentów. Po akceptacji lub podpisaniu koszulki zostaną automatycznie zwrócone do pracownika przygotowującego dokumentacje.

Odrzucenie faktury

Wybieramy menu podręczne dokumentu i opcje odrzuć dokument

Potwierdzamy komunikat

Dokument zostanie zaznaczony na czerwono. Dysponent musi zwrócić koszulkę do pracownika merytorycznego używając przycisku Zwróć.